Atrakcyjne wejścia grupowe!  Sprawdź»

 1. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00– 20.00, w piątek: 14.00 – 22.00, a w sobotę i niedzielę: 10.00 – 22.00 z uwzględnieniem przerw technicznych określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 3. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 4. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy zobowiązani są do przebywania w tym czasie z podopiecznymi na tafli lodowiska (na łyżwach).
 6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska, pod warunkiem używania kasku chroniącego głowę dziecka.
 7. Kask udostępniany jest bezpłatnie, wszystkim dzieciom korzystającym z lodowiska.
 8. Na terenie obiektu (poza holem głównym) mogą przebywać osoby nie posiadające biletu wstępu i nie korzystające z tafli lodowiska, jeśli są opiekunami dzieci i młodzieży powyżej 10 lat, przy czym jednemu podopiecznemu może towarzyszyć nie więcej niż 2 opiekunów.
 9. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 200 osób.
 10. Na terenie lodowiska znajduje się bezpłatna szatnia z zamykanymi na kluczyk szafkami.
 11. Zobowiązuje się każdego użytkownika do zawieszenia kluczyka od szafki na wierzchnim ubraniu, na szyi.
 12. Za rzeczy pozostawione poza szatnią Właściciel oraz Dyrekcja Lodowiska nie ponoszą odpowiedzialności.
 13. Korzystający z lodowiska są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia tafli lodowiska po ogłoszeniu przerwy technicznej.
 14. W trakcie przerwy technicznej obowiązuje bezwzględny zakaż wchodzenia na taflę lodowiska.
 15. Wejście na taflę lodowiska po przerwie technicznej oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  • ostrożnej jazdy na lodzie
  • dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej
  • korzystania z rękawiczek w trakcie jazdy na lodzie
  • dbania o wypożyczony sprzęt
  • niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości
  • przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu
  • kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu
 17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
  • wchodzenia na taflę w łyżwach długich – "panczenach"
  • wchodzenia na taflę w trakcie przerw technicznych
  • jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego
  • wykonywania skoków, gwałtowniej zmiany kierunku jazdy, siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska
  • rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę
  • jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami
  • wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska i ich spożywania
  • wprowadzania na teren obiektu zwierząt
 18. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 19. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 20. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu służba porządkowa może zastosować następujące środki:
  • publicznie zwrócić uwagę i wezwać do przestrzegania regulaminu
  • wyprowadzić z obiektu lub wezwać policję do osób zakłócających  porządek publiczny
 21. Osoby nagminnie naruszające zasady regulaminu będą miały zakaz wstępu na teren obiektu przez cały sezon.
 22. Podczas imprez okolicznościowych (np. urodziny, imieniny itp.), nie ogranicza się innym użytkownikom korzystania z lodowiska i baru.
 23. Korzystanie zlodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 24. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram przerw technicznych, ceny biletów wstępu oraz korzystania z wypożyczalni i szlifierni podane są użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska.
 25. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

  Dyrekcja Lodowiska „Misiałek”  

Lokalizacja

Adres

Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 131 A
email: lodowisko.misialek@gmail.com
tel. ‭780 093 075‬