Atrakcyjne wejścia grupowe!  Sprawdź»

 1. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.
 3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy zobowiązani są do przebywania w tym czasie z podopiecznymi na tafli lodowiska (na łyżwach).
 4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska, pod warunkiem używania kasku chroniącego głowę dziecka.
 5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  • ostrożnej jazdy na lodzie
  • dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej
  • korzystania z rękawiczek w trakcie jazdy na lodzie
  • dbania o wypożyczony sprzęt
  • niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości
  • przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu
  • kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu
 6. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 8. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 9. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
 10. Kask udostępniany jest bezpłatnie, wszystkim dzieciom korzystającym z lodowiska.
 11. Na terenie lodowiska znajduje się bezpłatna szatnia z zamykanymi na kluczyk szafkami.
 12. Za rzeczy pozostawione poza szatnią Właściciel oraz Dyrekcja Lodowiska nie ponoszą odpowiedzialności.
 13. Korzystający z lodowiska są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczenia tafli lodowiska po ogłoszeniu przerwy technicznej.
 14. W trakcie przerwy technicznej obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na taflę lodowiska.
 15. Wejście na taflę lodowiska po przerwie technicznej oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
 16. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
  • wchodzenia na taflę w łyżwach długich – "panczenach"
  • wchodzenia na taflę w trakcie przerw technicznych
  • jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego
  • wykonywania skoków, gwałtowniej zmiany kierunku jazdy, siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska
  • rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę
  • jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami
  • wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska i ich spożywania
  • wprowadzania na teren obiektu zwierząt
 17. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 18. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu służba porządkowa może zastosować następujące środki:
  • publicznie zwrócić uwagę i wezwać do przestrzegania regulaminu
  • wyprowadzić z obiektu lub wezwać policję do osób zakłócających  porządek publiczny
 19. Osoby nagminnie naruszające zasady regulaminu będą miały zakaz wstępu na teren obiektu przez cały sezon.
 20. Podczas imprez okolicznościowych (np. urodziny, imieniny itp.), nie ogranicza się innym użytkownikom korzystania z lodowiska i baru.
 21. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram przerw technicznych, ceny biletów wstępu oraz korzystania z wypożyczalni i szlifierni podane są użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska. 

  Dyrekcja Lodowiska „Misiałek”  

Nauka jazdy!

Lokalizacja

Adres

Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 131 A
email: lodowisko.misialek@gmail.com
tel. ‭780 093 075‬