Polubcie nas na FB i bądźcie na bieżąco z informacjami

LODOWISKO

MISIAŁEK

Lodowisko Misiałek

Regulamin

Regulamin Lodowiska „Misiałek”

& 1
Akceptacja regulaminu

 1. Regulamin ten jest powszechnie dostępny na terenie obiektu lodowiska, także umieszczony na stronie internetowej www.lodowiskomisialek.pl, oraz rozwieszony przed kasą biletową.
 2. Każdy z uczestników lodowiska (dalej także oznaczony jako: użytkownik, korzystający) jest zobowiązany do zapoznania się z tym regulaminem, przed faktycznym korzystaniem z lodowiska, w tym tafli lodu. W razie wątpliwości, choćby co do treści uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia się z zapytaniem w przedmiocie treści wątpliwych wobec osób obsługujących lodowisko, w tym kasjera,  a osoby te zobowiązane są rozwiać wszelkie wątpliwości uczestników lodowiska.
 3. Wejście na lodowisko, ale także zakup biletu jest równoznaczne z przyjęciem, zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w całości, także przez opiekunów dzieci.

& 2
Godziny otwarcia 

 1. Lodowisko jest czynne  w godzinach określonych w harmonogramie z uwzględnieniem przerw technicznych.
 2. W przerwach technicznych obsługa dokona m.in. konserwacji tafli lodu, w tym sprawdzi jej prawidłowy stan. Po dokonaniu konserwacji i stwierdzeniu prawidłowego stanu tafli lodu, tafla zostanie ponownie otwarta i to po przerwach technicznych do dalszego jej użytkowania, w przeciwnym razie, tj. m.in. stwierdzeniu nieprawidłowości, w tym w stanie technicznym tafli obsługa lodowiska zamyka obiekt, w tym taflę lodu.
 3. W przypadku organizowania na lodowisku imprez zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska lub zamknięcia lodowiska.
 4. Podczas imprez okolicznościowych (w tym m.in. urodzin, imienin itp.), nie ogranicza się innym użytkownikom korzystania z lodowiska i baru, chyba że zarządca, obsługa lodowiska tak postanowi, o czym uprzedzi kupujących bilety wstępu na obiekt lodowiska.
 5. Zarządca ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

& 3
Zasady korzystania z lodowiska

 1. Użytkownicy (wymiennie stosowana jest nomenklatura korzystający) korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność, zwalniając tym samym z odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej lodowisko, zarządcę i ewentualne inne osoby obsługujące lodowisko wobec których kieruje się roszczenia.
 2. Każdy korzystający, przed wejściem na taflę lodu powinien upewnić się, czy tafla ta nie zawiera jakichkolwiek wad, w tym czy nie jest rozmoczona, czy nie posiada ewentualnych innych niedoskonałości, w tym technicznych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, usterek w funkcjonowaniu tafli, korzystający jest zobowiązany tak przed wejściem na tafle, wstrzymać się z wejściem, jak i po wejściu natychmiast przerwać dalsze korzystanie z tej tafli i niezwłocznie zawiadomić obsługę o zauważonych nieprawidłowościach. Brak zgłoszenia takich nieprawidłowości skutkuje uznaniem, że tafla jest utrzymana w należytym stanie i zwalnia lodowisko/zarządcę, ewentualnie inne osoby wobec których kieruje się jakiekolwiek roszczenia, z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym m.in. odszkodowawczej wskutek nieprzewidzianego zdarzenia na tafli.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest:
  1. wejść na taflę lodu w odpowiednich łyżwach, ochraniaczach, kaskach;
  2. korzystać z tafli lodu w rękawiczkach;
  3. ostrożnej jazdy na lodzie, uwzględniając zasady kultury jazdy, przy czym jazda ta winna odbywać się w jednym kierunku, zgodnie ze wskazówkami zegara;
  4. dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej, będącej na terenie lodowiska. 
  5. zwrócenia wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym;
  6. przestrzegania ładu i porządku panującego na lodowisku;
  7. niezwłocznego zgłoszenia każdego zdarzenia,  które powstało na terenie lodowiska, a które może wywołać rozstrój zdrowia, przy czym zgłoszenie to winno zostać dokonane jeszcze w dniu zdarzenia, pod rygorem uznania, że późniejsze zgłoszenie zwalnia zarządcę lodowiska/lodowisko z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej i pod rygorem uznania, że do zdarzenia na terenie lodowiska nie doszło oraz iż zdarzenie nie wywołało jakiegokolwiek rozstroju zdrowia uczestnika lodowiska.
  8. Do bezzwłocznego opuszczenia tafli lodowiska po ogłoszeniu przerwy technicznej.
 4. Każdemu użytkownikowi zabrania się na terenie obiektu:
  1. wchodzenia na taflę w łyżwach długich – „panczenach”
  2. wchodzenia na taflę w trakcie przerw technicznych;
  3. jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego;
  4. wykonywania skoków, gwałtowniej zmiany kierunku jazdy, siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska;
  5.  rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę;
  6. jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami;
  7. wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska i ich spożywania;
  8. wprowadzania na teren obiektu zwierząt;
  9. jazdy tzw. „wężykiem”, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania  i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
  10. jazdy z dziećmi na rękach,
  11. rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
  12. wchodzenia na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
  13. wchodzenia lub opuszczania lodowiska przez bandę,
  14. przebywania na lodzie poza wyznaczonymi godzinami.
  15. w trakcie przerwy technicznej bezwzględnego zakazu wchodzenia na taflę lodowiska.
 5. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
 6. W przypadku dojścia do zdarzeń losowych, w tym tych, które mogą wywołać rozstrój zdrowia i stwierdzenia, że użytkownik był w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem jakichkolwiek środków, w tym przede wszystkim odurzających pełną odpowiedzialność za zdarzenie ponosi użytkownik, zwalniając w ten sposób zarządcę, lodowisko oraz inne osoby, obsługujących lodowisko, wobec których kieruje się roszczenie z odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 7. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, w tym m.in. jego postanowień wskazanych w § 3 ust. 3 ppkt a – d, f oraz § 3 ust. 4 d,e wyłączną odpowiedzialność za zdarzenie, w tym losowe ponosi użytkownik, zwalniając w ten sposób zarządcę, lodowisko oraz inne osoby, obsługujących lodowisko, wobec których kieruje się roszczenie z odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 8. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu służba porządkowa, w tym obsługa lodowiska, zarządca może zastosować następujące środki:
  1. publicznie zwrócić uwagę i wezwać do przestrzegania regulaminu
  2. wyprowadzić z obiektu lub wezwać policję do osób zakłócających porządek publiczny.
  3. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu może również skutkować wezwaniem ochrony i poniesieniem kosztów interwencji.
 9. Osoby nagminnie naruszające zasady regulaminu będą miały zakaz wstępu na teren obiektu przez cały sezon.
 10. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby, które wykupiły w kasie bilet wstępu.
 11. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 12. Kask udostępniany jest bezpłatnie, wszystkim dzieciom do lat 10 korzystającym z lodowiska.
 13. Osoby, które nie korzystają m.in. z kasku, rękawiczek, ochraniaczy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zdarzenie, w tym losowe, zwalniając w ten sposób zarządcę, lodowisko oraz inne osoby obsługujące lodowisko, wobec których kieruje się roszczenie z odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
 14. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.
 15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z Regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i obsługi lodowiska. Osoby korzystające z lodowiska, które wskutek łamania postanowień Regulaminu, jak również braku zachowania należytej staranności wyrządziły swoim zachowaniem lub zaniechaniem szkodę na mieniu lub osobie, ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą i niematerialną, zwalniając tym samym zarządcę, lodowisko czy inne osoby obsługujące lodowisko wobec których kierowane są jakiekolwiek roszczenia.
 16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przy, jak i na lodowisku przez osoby korzystające z lodowiska i zdarzenia losowe powstałe wskutek pozostawienia ww. przedmiotów.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia, prócz tych wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska. 
 18. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.

& 4
Dalsze regulacje 

 1. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych odpowiedzialny jest opiekun grupy, który po zakończeniu zajęć zobowiązany jest wyprowadzić podopiecznych z obiektu.
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy zobowiązani są do przebywania w tym czasie z podopiecznymi na tafli lodowiska (na łyżwach).
 3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska, pod warunkiem używania kasku chroniącego głowę dziecka.
 4. Dzieci do lat 7 bez opieki osoby dorosłej nie będą wpuszczane na obiekt.
 5. Osoby korzystające lodowiska zobowiązuje się do:
  1. zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku wskazanym w danym momencie przez obsługę lodowiska; zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska,
  2. zdyscyplinowanego i kulturalnego zachowania się na obiekcie,
  3. poszanowania mienia,
  4. przestrzegania komunikatów oraz poleceń spikera.

& 5
Opłaty za korzystanie z lodowiska

Wszystkie ceny usług na lodowisku zawarte są w Cenniku, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

6
Regulamin wypożyczalni sprzętu

 1. Osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu wypożyczalni.
 2. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach funkcjonowania lodowiska.
 3. Na stanie wypożyczalni znajduje się wyłącznie sprzęt oznakowany.
 4. Dzieciom do lat 7 bez opieki osoby dorosłej sprzętu nie wypożycza się.
 5. Wypożyczony sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczanego sprzętu w stanie nie uszkodzonym i nie pogorszonym.
 8. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
 9. W przypadku zagubienia lub niezwrócenia wypożyczonego sprzętu, będzie pobierana opłata w wysokości zgodnej z załącznikiem do Regulaminu.
 10. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.
 11. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych gumową wykładziną.

& 7

 1. Na terenie lodowiska znajduje się bezpłatna szatnia z zamykanymi na kluczyk szafkami.
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządca oraz inne osoby obsługujące lodowisko nie ponoszą odpowiedzialności.

& 8

 1. Zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej (nauka jazdy na łyżwach z instruktorem, doskonalenie jazdy na łyżwach z instruktorem) bez posiadania ważnego karnetu instruktorskiego.
 2. Osoby nauczające jazdy na łyżwach bez zgody zarządcy zostaną wydalone z obiektu bez prawa zwrotu kosztów oraz otrzymają zakaz korzystania z obiektu na cały sezon.

 

LODOWISKO

MISIAŁEK